Heli Hämäläinen Ihmisen kokoisia ihmisoikeuksia

Identiteetin tunnustamisesta / About the recognition of the identity

Taas on tullut tietooni ongelmia transtutkimuksissa. Kohtalotoverin diagnoosia pitkitetään lomien yli. Päätökset ovat aina lääketieteellisiä, eikä niistä voi valittaa. Vaikka STM:n asetus 1053/2002 tuntee tosielämänkokeen, ei se ole hallinnollinen prosessi vaan lääketieteellinen koe. Kyseessä on ihmisen kokonaisuuden tuomarointi, joka kajoaa perustavalla tavalla Euroopan Unionin perusoikeuskirjan takaamaan ihmisen oikeuteen henkiseen koskemattomuuteen. Kenenkään muunkaan naiseutta ei lainsäädännössä alisteta jonkun satunnaisen psykiatrin arvioitavaksi.

Noita kuulusteluja kutsutaan transsukupuolisuuden moniammatillisen hoitotyöryhmän tutkimuksiksi, mutta tosiasiassa kyseessä on koneisto, joka luo omia mielivaltaisia sääntöjään ja muuttaa niitä tarpeen mukaan. Mitään sääntöjä ei saa paperilla eikä niistä voi valittaa. Hoitoprosessi ei ole läpinäkyvä eikä sen edistymiseen voi vaikuttaa.

Näin siis menevät transsukupuolisten ihmisoikeudet Suomessa. Haluan muistuttaa että kyseessä ei ole oikea uuden sukupuolen asema vaan naamiomerkintä, sillä vanhat henkilötiedot on käytettävissä sekä henkilöstä tehdään transsukupuolisuusmerkintä väestörekisteriin (661/2009 13.1§ 15k).

Liitän oheen kirjeen tutkimusryhmän psykiatrille. En ole häntä valinnut vaan hänet on määrätty hoitavaksi lääkärikseni. Kirje on kirjoitettu sen jälkeen kun vihdoin pääsin ulos hoitoprosessista. Meitä fiksummissa maissa ihminen saa valita vapaasti lääkärinsä, mutta suomalaisia transsukupuolisia tuo ei koske. Systeemi perustelee kokemuksella, mutta kumpikaan hoitohenkilökunnan edustaja ei ole enää tehtävässään. Päinvastoin, hoitourallani tapasin jopa neljää väliaikaista psykiatria. (Jutta Kaukoranta, Heli Paatero, Markku Kaipainen, Teemu Kärnä). Ja Tampereella asetuksen mukaisesti tapasin hyvin asiallisen psykiatrin Nina Uusi-Mäkelän.

Olisi hyvin tarpeellista saada käytäntöön muutos, jossa eriytettäisiin lääketiede ja hallinnolliset asiat kuten todistusten antamiset. Nykyisin translain mukaan lääketiede ja oikeustiede ovat naimisissa keskenään eikä pyhästä Jumalasta seuraavaa lääkäriä koske hallintolain mukaiset menettelyt.

Voin vain kuvitella millaiseen alistuskoneeseen oikeat psykiatriset potilaat joutuvat. Tai sellaiset, jotka joutuvat sinne ominaisuutensa tai mielipiteidensä vuoksi.

---

 

Once again there is problems that have come to my attention about the official Finnish trans investigations. The diagnosis of a fellow-sufferers persists over the holidays. Decisions are always medical, may not be appealed. Although the Ministry's regulation 1053/2002 acknowledges the real-life test, it is not an administrative process, but a medical exam. This concerns the judgement of the entity of a person, whose mental integrity is guaranteed fundamental way in the European Union's Charter of Fundamental Rights. Nobody else's femininity is not subjected to an evaluation of a random psychiatrist by the law. 

Those transsexuality investigations are called as multiprofessional care team research, but in fact it is a machine that creates their own arbitrary rules and change them as needed. Nothing in the rules are on paper and they may not be appealed. The treatment process is not transparent, and its progress cannot be affected. 

Thus go transgender human rights in Finland. I would remind you that this is not about the right of the new sex marker, but about a mask entry, because the old personal information is available for all and the transsexuality marker of the person is entered into the population register (661/2009 13.1 § 15k). 

I am enclosing a letter to a research psychiatrist. I have not chosen him, but he has been ordered to act as my doctor. The letter was written after I was finally out of the treatment process. In countries smarter than ours a man is free to choose their doctor, but for the Finnish transsexuals this will not apply. The System gives reasons like gained experience, but neither representative of the nursing staff is no longer in office. On the contrary, the treatment in my career, I met up to four temporary psychiatrists. (Ms. Jutta Kaukoranta, Ms. Heli Paatero, Mr. Markku Kaipainen, Mr. Teemu Kärnä). And in accordance with the regulation, in the City of Tampere, I met a very judicious psychiatrist Nina Uusi-Mäkelä. 

It would be very necessary to get the change into practice, with differentiated medical and administrative affairs, including the issue of certificates. Today in trans medicine and law, those are married to one other, and the phycicians next to the holy God, do not apply to the Law on Administrative Procedures. 

I can only imagine, to what kind of a subjugation machine the psychiatric patients have the right. Or those who are there with certain qualities or opinions.

 

 

Kirjoitettu suomeksi ja englanniksi 3.4.2010 / Written in Finnish and in English on 3 April 2010

Väliaikainen sairaalalääkäri, psykiatri Teemu Kärnä
Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja Kirsti Lahdensivu
Tiedoksi: esittelijä Leena Halila, KHO Diaario 3397/1/09
Tiedoksi: ILGA Eurooppa, Euroopan Neuvoston asiantuntija Nigel Warren
http://www.ilga-europe.org/

Kirjoitan tämän viestini Teille, Teemu Kärnä siksi, että
tapaamisessamme 1.4.2010 kieltäydyitte käyttämästä naisen pronomineja
pyytämässäni englanninkielisessä matkatodistuksessa. Kieltäydytte
vedoten siihen, että olen juridisesti miespuolinen henkilö ja että
pronominit menevät väestörekisterimerkinnän mukaisesti.

Kun keskustelimme potilastietojen merkinnästä "biologinen mies",
sanoitte että voitte käyttää yhtä hyvin sanoja "geneettinen mies".
Sinällään minulla ei ole huomautettavaa sanojen käyttämisestä kun on
kyse isyydestäni, mutta niiden käyttäminen irrallaan suvunjatkamisesta
ei ole mitenkään asiallisesti perusteltua.

Hallituksen esityksessä HE 56/2001 vp translaiksi on kirjoitettu:

(koko esitys on Eduskunnan sivuilla
http://www.edilex.fi/virallistieto/he/20010056/ )

"Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on käsitellyt transseksuaalien
asemaa eräissä ratkaisuissaan. Se, että henkilö samaistaa sukupuolensa
mieheksi tai naiseksi ja tämän samaistumisen mukaisesti eläminen on
selkeästi Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvatun yksityiselämän
suojan piiriin kuuluva asia (8 artikla). Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin on pohtinut, edellyttääkö yksityiselämän suoja
sitä, että valtio tunnustaa henkilön sukupuoli-identiteetin
viranomaistoimissa, joissa sukupuolella on merkitystä, esimerkiksi
rekistereissä ja henkilötodistuksissa. Tällainen positiivinen
velvollisuus valtiolla on todettu olevan. Harkittaessa, onko valtiolla
velvollisuutta oikeuksien kunnioittamiseen tietyssä
yksittäistapauksessa, on tuomioistuimen mukaan otettava huomioon
julkisen ja yksilön edun välillä tarvittava kohtuullinen tasapaino.
Korostaessaan tasapainoa yleisen ja yksityisen edun välillä,
tuomioistuin ei kuitenkaan ole selkeästi ottanut kantaa siihen, mikä
yhteys on transseksuaalisen identiteetin ja yksityiselämän suojan
välillä."

On totta ettei kyseessä ole hallintolain (434/2003) alainen menettely,
koska kyseessä on tosiasiallisen julkisen vallan käyttö. Toimintaa
tulee tarkastella sovellettavan potilaslain (785/1992) 3§:n kannalta:

"Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon.
Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei
hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen
yksityisyyttään kunnioitetaan."

Toistan vaatimukseni että englanninkielisessä
lääkärintodistuksessanne, ns. matkatodistuksessa tulee näkyä naisen
identiteettini. Toivon, että todistuksessa kerrotaan myös miksi en voi
saada naisen virallista asemaa (Translain 563/2002 1.3§, avioliittoni
vuoksi). Teidän ei tarvitse kuitenkaan ottaa kantaa syihin, pyydän
vain toteamaan lainsäädännölliset faktat.

Mitä tulee potilastietomerkintöihin, totean niiden olevan
ristiriidassa ihmisoikeuksieni kanssa. Sukupuolen biologisuus tai
geneettisyys on toissijaista kun kysymys on sukupuoliristiriidan
hoitamisesta. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan asiaani
kirjoittanut (KHO:2009:15)

"Ratkaisussaan 11.7.2002 (Christine Goodwin vastaan Yhdistynyt
kuningaskunta; samassa yhteydessä ratkaistiin myös tapaus I. vastaan
Yhdistynyt kuningaskunta) tuomioistuin puolestaan katsoi, ettei
Yhdistynyt kuningaskunta asiassa Sheffield ja Horsham annetun
ratkaisun jälkeen ollut ryhtynyt toimiin lainsäädäntönsä muuttamiseksi
huolimatta transseksuaalisuuden sosiaalisen hyväksyttävyyden ja
transseksuaalien kokemien ongelmien tiedostamisen lisääntymisestä.
Huolimatta siitä, ettei yhteisymmärrystä asian sääntelystä kaikissa
sopimusvaltioissa ollut ja että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti
oli ensi sijassa sopimusvaltioiden asiana päättää sopimuksessa
edellytettyjen oikeuksien turvaamisesta niiden ratkaistessa omien
oikeusjärjestelmiensä mukaisesti sukupuolenvaihdosleikkauksen jälkeen
muuttuneeseen sukupuoleen liittyviä ongelmia, ihmisoikeustuomioistuin
katsoi, ettei vastaajana ollut valtio voinut enää tässä tapauksessa
väittää asian kuuluvan sen harkintamarginaaliin. Asiassa ei ollut
esitetty merkittäviä julkiseen etuun liittyviä näkökohtia, joilla
olisi voitu perustella kielteistä suhtautumista sukupuolen vaihdoksen
oikeudelliseen tunnustamiseen. Sopimuksen edellyttämä kohtuullinen
tasapainotila kallistui ratkaisevasti yksityisen hakijan puolelle.
Sopimuksen 8 artiklaa katsottiin rikotun, kun sukupuolenvaihdosta ei
voinut saada oikeudellisesti tunnustetuksi."
http://www.kho.fi/paatokset/45702.htm

Toistan vaatimukseni potilastietomerkintöjen osalta ettei siellä tule
käyttää minusta sanoja "biologinen mies", koska se loukkaa oikeuttani
sukupuoli-identiteettiini, ettekä ole kyennyt esittämään merkittäviä
julkiseen etuun liittyviä näkökohtia, joilla voisitte perustella
kielteisen suhtautumisenne sukupuoli-identiteettiini. Pidän myös
biologista miestä harhaanjohtavana terminä, sillä olen anatomialtani
nainen. Mikäli haluatte käyttää minusta sanoja "juridinen mies",
siihen teille on antanut luvan KHO päätöksessään 1433/1/08,
KHO:2009:15.

Ystävällisin terveisin


Heli Hämäläinen

---

Provisional hospital doctor, psychiatrist, Teemu Karna
Psychiatric nurse specialist Kirsti Lahdensivu
Attn: Deputy Chief Secretary Leena Halila, The Supreme Administrative
Court (KHO) Diary 3397/1/09
Attn: Nigel Warner, ILGA Europe Council of Europe adviser
http://www.ilga-europe.org/


I am writing this message to you, Teemu Karna, therefore, that we met
1.4.2010, You refused to use the female English pronouns in the travel
certificate requested by me. You refused, claiming that I am legally a
male by person pronouns, and that will go in accordance with the
population registry entry.

When we discussed about the patient information label "biological
man", you said that you can use as well the words "genetic male." In
itself, I have no objections to the use of words when it comes to my
paternity, but their use in isolation from the continuation of the
family is not in any way objectively justified.

Government Bill HE 56/2001 vp on trans law is written:

(The entire presentation is the Parliamentary website
http://www.edilex.fi/virallistieto/he/20010056/)

"In accordance with the European Convention on Human Rights (SopS
18/1990) Article 8 everyone has a right to enjoy respect on his/her
private and family life. In accordance with the Article 12 men and
women have a right to marry and found a family within the national
laws concerning the exercise of this right.

The European Court on Human Rights has discussed about the position of
transsexual individuals in some of its decisions. The fact that a
person identifies his/her gender to a man or a woman and living in
accordance with this identification is clearly within the protection
of the private life (Article 8 ) of the ECHR The European Court on
Human Rights has contemplated whether the protection of private life
requires that the state acknowledges the gender identity of the person
in official action where gender is concerned, foe example in registers
and in identity documents. This positive obligation has been found for
the state to have. When considering whether the state is obliged to
respect the rights in certain individual cases, has the court take
into consideration the just balance between the public and private
interests. When emphasizing the balance between public and private
interests the court didn't speak out clearly about what is the
interconnection between the transsexual identity and the protection of
the private life."

It is true that there is no Administration Procedure Act (434/2003)
subject to the procedure, because it is actual exercise of official
authority. Activities should be considered applicable to the patient
Act (785/1992) point of view in Section 3:

"The patient has a right to good quality health care and medical care.
The care of the patient has to be arranged so and he/she shall also
otherwise be treated so that his/her human dignity is not violated and
that his/her conviction and privacy is respected."

I repeat to demand the medical certificate in English, so called
travel certificate showing female identity. I hope that the
certificate also explains why I can not get the official status of the
woman (Trans Act 563/2002 Section 1 para 3, due to marriage). You
don't need to take a position on the causes, just find the legal
facts.

As far as the labelling in patient information is concerned, I say
they are inconsistent with my human rights. Biologic or genetic sex is
secondary when the issue is about the treatment of GID. The Supreme
Administrative Court has ruled on my case (KHO: 2009:15)

"In its decision of 11th July 2002 (Christine Goodwin vs. The United
Kingdom, in the same context also case I vs the United Kingdom was
solved) the court for their part saw that the United Kingdom hadn't
taken action to change its legislation after the decision of Sheffield
and Horsham in spite of the social acceptability of transsexuality and
the risen awareness of the problems the transsexual individuals face.

Despite the fact that there was no understanding about the regulation
of the issue in all participating countries and in accordance with the
supplementary nature principle it was, in the first place, to decide
about the safeguarding of the rights required by the convention,
solving the problems of the changed gender after the Sex reassignment
surgery required by the convention within their own legal systems, the
European Court of Human Rights saw that the defendant state could not
any more in this case claim it to be within its own margin of
consideration. There has been no presented point of views of substance
with which there could be grounds to reason the negative stand on the
legal recognition of the change. The just balance required by the
convention weighted crucially to the private applicant. There was
found a breach of Article 8 when the sex change could not be legally
recognized."

I repeat my demand on patient information indications, that there
should not be used the words "biological man" because it violates my
right to gender identity, and you have not been able to present
significant public interest considerations with which you would
justify the hostility towards my sexual identity. I also consider the
label biological man as misleading, because I have female anatomy. If
you liked to call me with the words 'legal man', the consent is given
to you in the decision of the Supreme Administrative Court of Finland
1433/1/08, KHO: 2009:15.

Sincerely,


Heli Hämäläinen

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

siviili tarkkailija

Suoraan sanoen on perseestä jos sukupuolenvaihto/korjaus leikkelyt tai tissinkasvatukset tai muut mielihyvä/mielipaha hoidot pitää toteuttaa julkisen sairaanhoidon rahoilla ja avulla. Kaikkine järkyttävine tai sitten kalliine korjauksenkorjaus hoitoineen.

Maksakaa itse transut leikkelynne ja jatkohoitonne. Kiitos.

Heli Hämäläinen

Ei yhteiskunta niitä kokonaan maksa eikä prosessista pääse läpi ilman kuulusteluja. Olisin voinut maksaakin osan, oli minulla varattuna jo leikkauspäivä Thaimaahan, mutta puolisoa pelotti. Valitsin siis Töölön.

Tiedän Thaimaassa käyneitä, jotka sukupuolen korjauksen jälkeen ovat vasta menneet näihin kalliisiin lääketieteellisiin tutkimuksiin saadakseen uuden sukupuolensa mukaisen passin. Yhdeltä kysyi psykiatri että kaduttaako. Siis mikä kaduttaa? Sinnekö meneminen? Uuden passin hakeminen?

Parran polttoon upposi useampi tonni. Yhteiskunta ei osallistu neulaepilaatioon.

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Transuleikkaushan on ns. lopullinen toimenpide, kun penis ja kivespussit silvotaan ja niistä askarrellaan vagina niin ei niistä enään heppiä saa jos toisiin aatoksiin tulee, siksi on hyvä että varmistetaan että transu on varma haluamastaan tai sairaalalla on oikeushaaste käsissä kun ihminen tyytymättömänä uuteen minäänsä pistää itsensä jojoon.

Heli Hämäläinen

Jonossakin voi laittaa itsensä jojoon, tai tehdä jotain vielä vähemmän älykästä malliin al skeida.

Taha Islam

Jos joku kokee henkistä kärsimystä (Maserati-masennusta) siitä, että on köyhä, saako KELAsta muutaman toimintatonnin?

Heli Hämäläinen

Radio Jerevan vastaa:

Saa mikäli muistaa valittaa Kansaneläkelaitoksen kielteisestä päätöksestä Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan ja odottaa sen päätöstä 4 vuotta. Mikäli päätös on kielteinen, valittaa voi vielä vakuutusoikeuteen.

On hyvä olla tietoinen että Kelan asiantuntijalääkäri ei ole vain lääkäri vaan kaikkien lääketieteitten universaali asiantuntija. Asiantuntijalääkäri voi lausua asiasta yleisellä tasolla, väärästä mapista, mutta sosiaaliturvan hyvä henki ohjaa sanat koskemaan juuri sinua.

Ja olet saanut oikeutta vaikka et toimintatonnia. Toimintatonni meni valituskoneiston pyörittämiseen.

Heli Hämäläinen

Sain juuri kuulla luotettavalta taholta, että "Sun kirjeeseesi Hyksille viitaten, Kärnä ei ollut vuoden 2010 mennessä erikoislääkäri eli psykiatri"

K Veikko

“Päätökset ovat aina lääketieteellisiä”

! Sehän tarkoittaa sitä että transsukupuolisuus on sairaus.

Toimituksen poiminnat