Heli Hämäläinen Ihmisen kokoisia ihmisoikeuksia

Syrjintä avioliittolain yhteydessä ja perustuslaki

Kansalaisaloite sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä avioliittolain yhteydessä on käsiteltävä perustuslain mukaisessa järjestyksessä.

Meillä on lainsäädäntö, jossa on useita kerrostumia normeja. Perustuslaki on uudistettu tälle vuosituhannelle. Perustuslain 2 luvussa on lueteltu perusoikeuksia. Yksi näistä on yhdenvertaisuus.

 

6 §

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

 

Perustuslaki on ylin oikeusnormi, tavanomaisten eduskuntalakien yläpuolella, lex superior. Jos avioliittolaki halutaan ennallistaa syrjiväksi niin se edellyttää perustuslain mukaista säätämisjärjestystä. Samalla perustuslakia tulee muuttaa tämän pykälän osalta ja säätää perustuslaissa poikkeus siitä, että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen.

Edit: Edellinen avioliittolaki on ajalta ennen uutta perustuslakia, joka on kriittinen perusoikeuksien tulkinnan suhteen. Tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan uuden perustuslain voimassa ollessa.

Perusoikeuksia voi rajoittaa vain lailla ja jos halutaan säätää perusoikeuksia jollekin kansanryhmälle rajoittavasta säännöksestä vastoin perustuslain nimenomaista lain kirjainta, on muutettava myös tuo lain kirjain vastaamaan perusoikeuksien rajoittamista. Jotta siis perustuslaki ei olisi este muuttaa tavanomainen laki syrjiväksi.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (23 kommenttia)

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen

"Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti."

eli ei adoptio oikeutta muille kuin ns. luonnonmukaisille (mies-nainen) pariskunnille?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan nykyinen avioliitolaki ei ole syrjivä (eikä se loukkaa ihmisoikeuksiakaan), joten blogistin tulkinta perustuslain säätämisjärjestyksestä on virheellinen.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Heli Hämäläinen

Näin oli toisinpäin, mutta nyt ollaan puuhaamassa ihan oikeaa kansanryhmää koskevaa syrjivää rajoitusta. Eli lähestytään asiaa toisesta suunnasta. Näin ollen tulkintasi on väärä oikeusnormien näkökulmasta katsottuna.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Perustuslain ja ihmisoikeussopimusten sallima toleranssi ei nähdäkseni ole kadonnut mihinkään, joten käsityksesi kansanryhmän syrjimisestä on virheellinen.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #15

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa Euroopan neuvoston jäsenvaltioilla on tuomioistuimen ratkaisukäytönnön (Hämäläinen vs. Suomi 37359/09) mukaan laaja liikkumavara (margin of appreciation) artiklan 12 mukaisessa tulkinnassa.

Tämä tarkoittaa vain ettei ole koko Euroopan laajuista konsensusta koskien avioliiton käsitettä ja avioliittolakia. Tämä näkyy mm. aviorikoksen käsittelyssä jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Suomessa aviorikos on sopimusloukkaus, joka kuuluu osapuolten keskinäisesti selvitettäviin asioihin eikä sitä puida oikeudessa avioeron yhteydessä. Jossain toisessa maassa se on selvitettävä tuomioistuinasia avioeroa haettaessa.

Mitä eurooppaoikeuteen muuten tulee, perheoikeus ei kuulu eurooppaoikeuden piiriin. Myöskään täältä ei tule ohjaavaa normia mikäli se ei vaikuta tavaroiden ja palvelujen liikkumiseen tai työmarkkinoihin.

Jää siis perustuslaki ja kansallinen lainsäädäntö. Väitteesi syrjinnän sallimisesta perustuslain perusteella on virheellinen.

Terveisin Heli Hämäläinen

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #16

Perheoikeus kuuluu ainakin Euroopan ihmisoikeussopimuksen kautta eurooppaoikeuden piiriin. Ja ihmisoikeussopimuskin siis antaa harkinnanvaraa sopimusvaltioille.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eurooppaoikeus
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999...

Tuorein näkemystäni tukeva kannanotto on tehty kansalaisaloitetta käsiteltäessä:
"Nykyinen oikeustila ei siten edellä esitetyn perusteella ole perustuslain tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Toisaalta perustuslaista tai Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ei johdu kansalaisaloitteessa ehdotettujen muutosten säätämiselle estettä edellyttäen, että uskonnollisten yhdyskuntien asema huomioidaan. Vaikutuksia uskonnollisiin yhdyskuntiin käsitellään jäljempänä."
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?...

Eri asia on, kuinka järkevää tällainen juupas-eipäs-lainsäätäminen on (edes kansalaisaloitteen kautta). En ole perehtynyt kansalaisaloitelainsäädännön esitöihin, joten en osaa sanoa onko lainsäätäjä ymmärtänyt miettiä asiaa tällaiselta näkövinkkeliltä.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #15

Ei se poista syrjintää vaikka toleranssi riittäisikin. Myöskään syrjinnän salliminen ei poista syrjintää, tekee sen vain sallituksi.

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Tämä onneton diskurssi loputtomine vatvomisineen viimeistään osoittaa, että oli virhe kiinnittää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asia ja asema vain ja ainoastaan avioliittoon, mikä ei ole ollut mitenkään keskeinen saati ainoa tavoite kansainvälisessä lgbt- ja sateenkaariliikkeessä.

Ihmisten huomio ohjataan täysin marginaalisiin epäkohtiin, jolloin joidenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen suomalaisessa yhteiskunnassa kohtaama syrjintä ja poissulkevuus tosiasiassa lisääntyy tämän tasa-arvoprojektin takia.

Heli Hämäläinen

Tarkoitatko nyt tätä syrjintään tähtäävää kansalaisaloitetta?

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Toivon, että ko. syrjintään tähtäävä kansalaisaloite hylätään, mitätöidään, sivuutetaan. Tämä asia on nyt käsitelty. Muuten vatvominen ja vasta-aloitteet jatkuu loputtomiin, ja ihmisten todelliset tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymykset jäävät tämän prosessin alle.

Naisten tasa-arvoa työelämässä edistävä tasa-arvopolitiikka ja Tasa-arvolaki (muutoksesta riippumatta) tosiasiassa heikentää niiden trans* ihmisten asemaa, jotka eivät valtaväestöstä poikkeavan aiemman ajankäyttönsä vuoksi voi olla vallitsevilla heteronormatiivisilla ehdoilla "ansioituneimpia hakijoita" mihinkään työhön. Jos tasa-arvon nimissä on aina valittava "ansioitunein", jotkut vähemmistöt eivät koskaan saa Suomessa mitään työtä.

Käyttäjän TeroLeikkil1 kuva
Tero Leikkilä

Perustuslaista viis.

Asevelvollisuus ei edelleenkään ole naisille pakollista, vain miehille. Eli maamme puolustus on perustavilta osin järjestetty perustuslain vastaisesti.

Meillä ei ole perustuslakituomioistuinta, vaan perustuslain noudattamista valvoo pitkälti eduskuntaa edustava perustuslakivaliokunta.

Perustuslakia ei siis tarvitse noudattaa, jos eduskunnan enemmistöä ei huvita.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

"Asevelvollisuus ei edelleenkään ole naisille pakollista, vain miehille. Eli maamme puolustus on perustavilta osin järjestetty perustuslain vastaisesti"

Ja tämän muuttamista ajaa miltei täysipäiväisesti useampikin miesasiajärjestö.

Heli Hämäläinen

Asevelvollisuuslaki on uudistettu perustuslain uudistuksen jälkeen. Lakia laadittaessa on otettu kantaa perustuslain mukaisuuteen ja asevelvollisuuden koskettaminen vain miespuolisia on perustuslain 6 §:n mukainen hyväksyttävä syy.

Timo Lehtonen

Avioliittolain muutoslailla 156/2015 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150156 ei ole säädetty kellekään ihmiselle eikä millekään kansanryhmälle tai -ryhmille oikeutta mennä avioliittoon (perusoikeus).

Jos muutoslaki 156/2015 kumotaan, niin lain kumoaminen ei tarkoita, että yhdeltäkään ihmiseltä otettaisiin pois oikeus mennä avioliittoon (perusoikeus). Muutoslain kumoaminen tarkoittaisi asiaa koskien voimassa olevan oikeustilan säilyttämistä nykyisellään.

Muutoslailla muutettiin vain avioliittolain soveltamisalaa. Nykyään avioliittolakia sovelletaan vain miehen ja naisen väliseen avioliittoon. Jos muutoslaki tulee voimaan, niin silloin avioliittolakia sovelletaan kahden henkilön väliseen avioliittoon sukupuolesta riippumatta (sukupuoleton avioliittolaki).

- Heterot, homot ja lesbot saavat mennä avioliittoon jo nyt voimassa olevaan avioliittolakiin (234/1929) perustuen https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234.
- Avioliittolaissa ei edellytetä avioliittoon menevältä ihmiseltä mitään tietynlaista seksuaalista suuntautumista.
- Avioliittolaissa ei mainita mitään seksuaalisesta suuntautumisesta, heterosta, homosta eikä lesbosta.
- Avioliittolaissa ei mainita mitään rakastamisesta.
- Avioliittolaissa ei mainita mitään sellaista, jonka mukaan ihmisen pitää tai pitäisi saada mennä avioliittoon juuri sen ihmisen kanssa, jota rakastaa.
- Ketään ei ole asetettu eri asemaan voimassa olevan avioliittolain edessä henkilön seksuaalisesta suuntautumisesta johtuen.
- Avioliittolaissa säädetyt avioliiton solmimisen ehdot kohtelevat kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti.

Heli Hämäläinen, jos olet sitä mieltä, että jonkin edellä kirjoittamani virkkeen sanoma ei mielestäsi ole tosi, niin kerro mikä virke on kyseessä ja perustele yksiselitteisesti mihin perustuen tarkoittamasi virkkeen sanoma ei ole mielestäsi tosi.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Se, onko sanomasi tosi ei kerro mitään siitä onko se oikeudenmukaista tai hyvä. Voisit ehkä lopettaa tämän turhan kiertelyn, jollei se johda jonkinlaiseen pointtiin. Tällä hetkellä se tuntuu olevan vain pilkunnussiminen.

Viljo Häggman

"Se, onko sanomasi tosi ei kerro mitään siitä onko se oikeudenmukaista tai hyvä."

Nyt puhut asiaa.
Unohtakaa valheellinen yhdenvertaisuuden puute tai kuvitellut perus- tai ihmisoikeuksien loukkaukset, ja alkakaa puhua siitä mikä on oikeudenmukaista ja hyvää. Silloin saatte minunkin ääneni.

Timo Lehtonen

Heli Hämäläinen lainaa kirjoituksessaan perustuslakia: ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Jos muutoslaki 156/2015 tulee voimaan, niin kaksi miestä saisi mennä keskenään avioliittoon, ellei sille ole avioliittolaissa säädettyä avioliiton estettä.
Tuosta huolimatta avioliittolain seuraavasta säännöksestä ”sisarukset ja puolisisarukset eivät saa mennä keskenään avioliittoon” johtuen avioliittoon keskenään haluavista kahdesta miespuolisesta puolisisaruksesta (velipuolet) kumpikaan ei olisi avioliittolain edessä ihmisenä yhdenvertainen kolmannen miehen kanssa, koska tuo kolmas mies saisi mennä avioliittoon kumman tahansa ko. velipuolen kanssa, mutta nuo velipuolet eivät saisi mennä keskenään avioliittoon.

Heli Hämäläinen, mikä olisi muutoslain 156/2015 voimaan tulon jälkeen perustuslain 6 §:ssä tarkoitettu hyväksyttävä peruste avioliittolaissa säädetylle avioliiton esteelle, joka estää miespuolisten puolisisarusten (velipuolet) avioliittoon menemisen keskenään?

Jos hyväksyttävää syytä ei ole olemassa, niin muutoslailla 156/2015 muutettuna avioliittolaista tulee syrjivä 1.3.2017.
Onko Suomessa ennen muutoslain 156/2015 (annettu 20.2.2015) säätämistä säädetty muutoslakia, jonka voimaan tulo on johtanut syrjivään lakiin?

Huomautus: En hyväksyisi sellaista avioliittolakia, jonka mukaan kaksi velipuolta saisi mennä keskenään naimisiin.

Heli Hämäläinen

Raamattu tuntee täyssiskojen yhteisen avioliiton. Jaakob nai ensin Lean ja hänen orjattarensa Bilhan, sitten Raakelin, Lean siskon ja hänen orjattarensa Silpan. Israelin 12 sukukuntaa on näiden naisten ja Jaakobin jälkeläisiä.

Vanhan testamentin aikaan homma oli mutkatonta. Siskot sai naitua 14 vuoden raatamisella appiukko Laabanille.

Henkilökohtaisesti sallisin sekä Jaakobin poikien isän avioliiton sekä velipuolikuuavioliiton. Velipuolille suosittelisin kyllä avoimen yhtiön perustamista, jolloin veljekset olisivat naimisissa keskenään vielä avioliittoa vahvemmassa juridisessa suhteessa.

Käyttäjän vmlouek kuva
Vesa-Matti Louekoski

Erinomaisen pointin on kirjoittaja tuonut esille.

Muistaakseni vaalien aikaan eräässä televisiokeskustelussa (olikohan Keskustan Timo Laanisen taholta) tuotiin esille sama tasa-arvoisen avioliittolain kumoamiseen pyrkivän kansalaisaloitteen törmäys perustuslailliseen esteeseen.

Petteri Hiienkoski

Ei kai blogisti vain yritä nostaa lainsäädännöllistä kynnystä, ettei demokratia avioliittokysymyksessä vain pääsisi toteutumaan yhdenvertaisesti niiden ihmisten kansalaisaloitteen osalta, jotka ovat asiasta eri mieltä kuin hän itse?

Todellisuudessahan edelleen voimassaoleva avioliittolaki, joka nyt vireillä olevalla kansalaisaloitteella pyritään turvaamaan, ei ole syrjivä eikä perustuslain vastainen. Jokaisella aikuisella miehellä ja naiselle (lähisukulaisia lukuun ottamatta) on sen mukaan yhdenvertainen oikeus solmia avioliitto tai olla se solmimatta, riippumatta hänen seksuaalisesta suuntautumisestaan, olipa se millainen tahansa.

Perinteinen avioliittokäsitys on kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukainen eikä se ole muuttunut niiden vastaiseksi vaikka edellinen eduskunta niukalla enemmistöllä (105 - 92) päättikin muuttaa avioliittolain ns. sukupuolineutraaliksi.

Heli Hämäläinen

Blogisti yrittää juurikin muistuttaa lainsäädännöllisestä kynnyksestä toisinpäin mentäessä.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Pääministeri Juha Sipilä viittasi samaan perustuslain muodostamaan esteeseen vaalikeskusteluissa.

Toimituksen poiminnat