Heli Hämäläinen Ihmisen kokoisia ihmisoikeuksia

Translain uudistaminen jää seuraavalle hallitukselle

  • Translain uudistaminen jää seuraavalle hallitukselle

Translain uudistaminen törmäsi väistyvässä hallituksessa poliittisen tahdon puuttumiseen. Pääministeri Alexander Stubb (kokoomus) ei halunnut edistää ihmisoikeuksia vaan taipui sisäministeri Päivi Räsäsen (kristillisdemokraatit) painostukseen asiassa.

Luin Amnestyn "Korkea aika, näin puolueet vastasivat" -tiedotteen kysymyksen nro 4. Lainaan sen tähän kirjoitukseeni kursivoituna:

Kysymys 4: Translain muuttaminen

Pitääkö Suomen nykyistä translakia muuttaa niin, että se kunnioittaa transihmisten itsemääräämisoikeutta ja turvaa heidän ihmisoikeuksiensa toteutumisen?

Keskusta (kyllä): ”Keskusta katsoo, että sukupuolen korjaaminen on ennen kaikkea sukupuoli-identiteettiin liittyvä muutos. Sukupuoltaan korjanneita henkilöitä ei ole syytä velvoittaa avioeroon, jos he eivät itse sitä halua. Myöskään lisääntymiskyvyttömyysvaatimukselle ei ole perusteluja. Monilla sukupuolta korjanneilla henkilöillä on lapsia jo nyt.”

RKP (kyllä): ”RKP:n mielestä translakia tulee muuttaa. RKP on nykyisessä hallituksessa kannattanut translain muuttamista.”

SDP (kyllä): ”Pidämme kysymyksessä esitetyillä perusteilla nykytilannetta ihmisoikeuksia loukkaavana ja siksi ministeri Huovinen on valmistellut lakimuutoksen, jota kuitenkaan emme ilmeisesti saa tässä hallituksessa eteenpäin.”

Vasemmistoliitto (kyllä): ”Vaadittava translain muutos on yksi niistä harvoista lakimuutoksista, joilla ihmisoikeuksien toteutumista voidaan edistää merkittävästi ilman kustannusvaikutuksia.”

Vihreät (kyllä): ”Translaki sisältää perusoikeuksia loukkaavia vaatimuksia. Transsukupuolisten henkilöiden oikeus tasa-arvoon, ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä yksityis- ja perhe-elämään eivät toteudu Suomessa. Yksi suurimmista epäkohdista on sukupuoltaan korjaavan sterilisaatiovaatimus. Pakkosteriloinnille ei ole lääketieteellistä perustetta, vaan se perustuu ennakkoluuloihin ja tietämättömyyteen. Lakia on muutettava ihmisoikeuksia kunnioittavaksi. Lain tulisi huomioida myös, että kaikki sukupuolen korjaukseen hakeutuvat eivät tarvitse tai halua lääketieteellisiä toimenpiteitä. Juridisen sukupuolen korjaaminen väestötietoihin riittäisi.”

Kristillisdemokraatit (ei): ”Voimassaolevan lain säätänyt eduskunta piti merkittävänä edellytyksenä väestötietojärjestelmään merkityn sukupuolen vahvistamisessa vastakkaiseksi, että henkilö esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa. Eurooppalaisen konsensuksen puuttuessa ja ottaen huomioon asian luonne Suomella on katsottava olevan laaja harkintavalta asian sääntelyssä. Pidän tärkeänä, että tällä hallituskaudella tasa-arvolakiin lisättiin säännökset sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta.”

Kokoomus (ei): ”Kokoomus on sitoutunut noudattamaan Suomea sitovia ihmisoikeussopimuksia. Kokoomus kannattaa sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kokoomuksen periaateohjelman mukaisesti Kokoomuksen tavoitteena on ihmisten välinen tasa-arvo.”

Perussuomalaiset (ei): ”Tavallisen lainsäätäjän vallan rajoituksena ja lainsoveltajan toimintaa ohjaavana on jo nykyisellään se, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

---

 

Kokoomuksella, perussuomalaisilla ja kristillisdemokraateilla on siis edelleenkin halu estää sukupuolen juridinen tunnustaminen eli käytännössä passin saaminen korjatun sukupuolen mukaisena. Passin väärä sukupuoli voi johtaa pidätyksiin maissa, joissa ei ole syrjintäsuojaa tilanteessa, jossa passin merkinnät ovat ristiriidassa kantajansa ilmiasuisen sukupuolen kanssa.

Avioliittolain muutos (156/2015) astuu voimaan 1.3.2017. Avioliittolain muutos muuttaa avioliittolain 1§:n sukupuolineutraaliksi, jonka johdosta myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat avioitua. Tämä tarkoittaa normin muuttumista. Translaki noudattaa vanhaa normia. Lakiteksti on normiformulaatio. Avioliittolain muutos on säädös, joka on abstrakti ja astuessaan voimaan toistaiseksi voimassa oleva. Translakia tulee soveltaa mutatis mutandis 1.3.2017 mikäli sitä ei muuteta. Koska lainsäädäntö on merkittävästi muuttunut ja vallitsee ilmeinen normikonfliktitilanne tuon päivämäärän jälkeen, Suomessa voi tulla vastaan lex posterior derogat legi priori -tilanne. Tämä tarkoittaa, että uuden normin vastaista vanhentunutta lainsäädäntöä ei sovelleta. 

Translain (563/2002) 2§ kuuluu:
 

2 §

Poikkeaminen vahvistamisedellytyksistä

Sen estämättä, mitä 1 §:n 3 kohdassa säädetään, avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa oleva voidaan vahvistaa kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty, jos aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli on maistraatin selostettua hänelle 2 momentissa tarkoitetut seikat antanut henkilökohtaisesti maistraatille tähän suostumuksensa.

Kun sukupuoleen kuuluminen 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vahvistetaan, avioliitto muuttuu ilman eri toimenpidettä rekisteröidyksi parisuhteeksi ja rekisteröity parisuhde vastaavasti avioliitoksi.

Muutos, jota 2 momentissa tarkoitetaan, merkitään väestötietojärjestelmään 3 §:ssä tarkoitetun merkinnän yhteydessä.

 

Uuden normin mukaan Avioliittolain 1§ kuuluu 1.3.2017 jälkeen:
 

Laki avioliittolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan avioliittolain (234/1929) 1 §:n 1 momentti, 108 §:n 1 ja 2 momentti ja 115 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti laissa 411/1987 sekä 108 §:n 1 ja 2 momentti ja 115 §:n 1 momentti laissa 1226/2001, seuraavasti:

1 §

Kaksi henkilöä, jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon keskenään, ovat kihlautuneet.

---

 

Tuon ajankohdan jälkeen siis avioliitto ei voi muuttua enää rekisteröidyksi parisuhteeksi, koska siihen ei pääse enää avioitumalla samaa sukupuolta olevan puolisonsa kanssa. Perustuslain 6 §:n mukaisesti transsukupuolisen aviopuolison sukupuolen korjaustilanteessa muuttunut sukupuoli ei voi olla vähempiarvoisempi sukupuoli kuin mitä on kenen tahansa sukupuoli eikä näin samaa sukupuolta puolisonsa kanssa oleva voi joutua rekisteröityyn parisuhteeseen, koska nataalit samaa sukupuolta olevat paritkaan eivät sellaiseen enää pääse.

Uskon, että uusi hallitus on järkevämpi ja korjaa avioliittolakiin sidoksissa olevat lait ennen kuin hallinto-oikeuksien tarvitsee alkaa ratkomaan normikonfliktitilanteita. Oikeustieteen säännöt asiassa ovat kuitenkin selkeät, joten terveiseni kokoomukselle, kristillisille ja perussuomalaisille on, lopettakaa vastaanpaneminen ja lainopillinen masturbaatio. Kahden vuoden kuluttua menen hakemaan passiini sen F-kirjaimen ja mikäli en saa niin valitan taas koko hallinto-oikeusprosessin ja vien asian tarvittaessa uudestaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Tällä kertaa huomattavasti tukevammalla pohjalla.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Kari Savinen

Suomen laki on tosiaankin kaikille kansalaisille yhdenvertainen.
Nämä tämäntasoiset vaatimukset erilaisten suuntauksien "oikeuksien" osalta voisi laitta nyt romukoppaan, ainakin siihen saakka, kun tämä suomi-laiva saataisiin sellaiselle kurssille, että pysyisi edes ne samanlaiset oikeudet kaikille voimassa.

Maassamme on varmasti tärkeämpää päätettävää kuin translaki !

Tuosta melskasi jo Huovinen ministeriksi tultuaan, piti sitä tärkeimpänä kaikista laeista, mutta joku muu onneksi oli vielä järjissään.

Ellei nyt keskitytä talous ja työllisyysasioihin, meillä ei ole varaa kohta päättää yhtään mistään !

Rauhaa silti kaikille

Heli Hämäläinen

Yleensä lainvalmistelussa muutetaan kaikkia niitä lakeja, joihin muuttunut säädös vaikuttaa. Mutta tämä istuva hallitus on opettanut, että vain yksi laki kerrallaan voidaan käsitellä. Tai taitavat jäädä käsittelemättä. Siispä translaki saa odottaa kohtaloaan tulla sovelletuksi vain soveltuvin osin. Laitan kuitenkin toivoni Keskustaan, joka on tehnyt asiasta jo sisäisen myönteisen päätöksen.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Ihmisarvo on tärkeämpi kuin talous ja työllisyys. Keskusta hoitanee asian kuntoon, kun kokoomus ei siihen kyennyt....

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Siis tämähän korjaantuu itsestään vuonna 2017 kun tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan.

Heli Hämäläinen

Näin myös kirjoituksessani väitän. Asia jää nähtäväksi maistraatissa. Mikäli sieltä tulee hylkäävä päätös, valitan Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Siellä on jo nyt vuosikirjapäätös tapauksestani KHO:2009:15

https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/20...

Mikäli päätös on edelleenkin vanhan normin mukainen, valitan kohtelusta Strasbourgiin. Sieltäkin on päätös #37359/09, jossa viitataan useaan otteeseen yhdenvertaisuuteen samaa sukupuolta olevien parien kanssa. Valtio ei voi enää pelata kaksilla korteilla vaan sen on oltava johdonmukainen: Meidät rinnastetaan samaa sukupuolta olevaan pariskuntaan ja avioliitto on näille mahdollinen.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.a...

On erittäin harvinaista suomalaisessa lainsäädäntötyössä jättää päivittämättä voimassa oleva normi säädösteksteihin. Näin saattaa käydä joskus lainsäätäjälle vahingossa. Mutta että ihan tahallaan, se on ennenkuulumatonta.

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Laki ei ota transukupuolista huomioon millään tavalla. Olet joko mies tai nainen, välimuotoa ei ole. Kun sukupuoli juridisesti vaihtuu niin koko entinen elämäsi on lain silmissä pois pyyhitty, olet uusi ihminen!

Tämä ei tule muuttumaan 2017 mutta sen jälkeen voit olla "naisena" naimisissa vaimosi kanssa.

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #6

Tämä ei pidä paikkaansa Tuomas. Vanha henkilötunnus ja siihen liittyvä elämä jäävät väestörekisteriin, mutta niiden näkymistä rajoitetaan. Väestörekisterilain (661/2009) 40 §:ssä nimenomaisesti säädetään näiden tietojen luovuttamisesta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090661#P...

40 §

Sukupuolen vahvistamista koskevan tiedon luovuttamisen rajoitukset

Väestötietojärjestelmään talletettu transseksuaalin sukupuolen vahvistamista koskeva tieto sekä tieto hänellä välittömästi ennen sukupuolen vahvistamista olleesta entisestä henkilötunnuksesta ja mahdollisesta entisestä etunimestä voidaan luovuttaa vain:

1) sellaiselle viranomaiselle, jonka oikeus näiden tietojen käsittelyyn perustuu lain tai sen nojalla säädetyn tai määrätyn kyseisen henkilön oikeutta tai velvollisuutta koskevan tehtävän, toimenpiteen tai toimeksiannon hoitamiseen; sekä

2) muulle yksilöidyssä asiassa tietoja pyytävälle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle, joka välttämättä tarvitsee tiedot kyseisen henkilön yksilöintiä taikka hänen henkilö- ja perheoikeudellisen asemansa tai toimintakelpoisuutensa selvittämistä varten.

Toimituksen poiminnat