Heli Hämäläinen Ihmisen kokoisia ihmisoikeuksia

Kansaneläkelaitos levittää disinformaatiota avioliittolain muutosesityksestä

Turun Sanomat tietää kertoa, ettei tasa-arvoisessa avioliittolakialoitteessa mainita avoliittoa. Tämä pitää paikkansa, mutta ei ole virhe. Nykyisessä avioliittolaissa ei myöskään mainita avoliittoa, koska avioliittolain tehtävä on säätää nimenomaisesti avioliitosta eikä avoliitosta. Rekisteröidystä parisuhteesta annettu laki viittaa avioliittolakiin. Toisinpäin viittausta ei ole sisällön osalta. Ainoat viittaukset ovat avioliiton esteet, joksi rekisteröity parisuhde katsotaan.

Avioliittolaissa ei mainita avoliittoa, avoliittoa ei ole säädetty lailla vaan se on tapaoikeudellinen viritys. Sen englanninkielinen nimikin on Common Law Marriage. Avoliittoa määrittää sosiaalilainsäädännön soveltamiseen liittyvä oikeussäännöstö. Yksi periaate on ollut soveltaa yhdessä asuvaan pariskuntaan, jolla on lapsia, perheoikeudellisia säädöksiä.

Esimerkiksi laissa toimeentulotuesta (30.12.1997/1412), lain 3§:ssä määritellään perhe

3 §

Perhe

Tässä laissa tarkoitetaan perheellä yhteistaloudessa asuvia vanhempia, vanhemman alaikäistä lasta ja ottolasta, aviopuolisoita sekä miestä ja naista, jotka elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa.

Toimeentulotukea myönnettäessä kaikkia perheenjäseniä pidetään toimeentulotuen saajina tuen maksamispäivästä lukien. Toimeentulotuen katsotaan jakautuvan sen saajien kesken kullekin yhtä suurena osuutena, jolleivät olosuhteet muuta osoita.


Hallituksen esityksen HE 217/1997 vp yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu:

3 §. Perhe. Henkilön viimesijaisen toimeentuloturvan tosiasialliseen tarpeeseen vaikuttavat koko kotitalouden menot sekä tulot ja varat. Tämän vuoksi on perusteltua säilyttää toimeentulotuki perhekohtaisesti määrättävänä etuutena. Lain 6 §:n tarkoittama laskelma toimeentulotuen määräämiseksi tehdään perhekohtaisesti siten, että siihen otetaan kaikkien perheenjäsenten menot sekä käytettävissä olevat tulot ja varat.

   Laissa on myös tarpeellista määritellä perhe varsinkin siltä osin kuin se poikkeaa avioliittolain ja lapsen elatuksesta annetun lain perusteella syntyvästä yksityisoikeudellisesta elatusvelvollisuudesta. Jotta rekisteröintitoimenpiteillä ei voitaisi vaikuttaa oikeuteen saada toimeentulotukea, on toimeentulotukijärjestelmässä tarpeellista pitää pykälän 1 momenttiin sisältyvässä määritelmässä samaan perheeseen kuuluvina yhteistaloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää miestä ja naista sekä vastaavasti lukea aviopuoliso ja avopuoliso samaan perheeseen toisenkin puolison alaikäisen lapsen ja ottolapsen kanssa. Huomioon otetaan tässä samassa taloudessa elävät lapset. Määritelmä vastaa asiallisesti valtioneuvoston toimeentulotukipäätöksen 11 §:n perheen määritelmää.

   Pykälän 2 momentissa säädetään myönnettävän tuen jakautumisesta perheenjäsenten kesken. Kaikkia perheenjäseniä pidetään yleensä yhtä suuren tukierän saajina. Perheen menotarpeiden ja toisaalta tulojen ja varojen selvittelyn perusteella voidaan tuen katsoa jakaantuvan perheenjäsenten kesken toisinkin. Tuesta osalliseksi tulon ajankohtana olisi tuen maksamispäivä. Säännöksellä on merkitystä muun muassa tuen takaisinperinnän kannalta. Nykyisin nämä kysymykset on säännelty sosiaalihuoltolain 35 §:ssä.

   Jos sellaiset henkilöt, jotka eivät 3 §:n mukaan muodosta perhettä, asuvat yhdessä, heille kullekin laaditaan eri laskelma. Perusosan suuruus on kuitenkin perusosan mitoitusta koskevan ehdotuksen mukaan alempi kuin yksin asuvan ja yksinhuoltajan perusosa. Tältä osin nykytilanne ei muuttuisi.


Avioliittolaki ei oleta avioliitonomaisia olosuhteita. Avioliitossa olevien ei tarvitse asua yhdessä. Tässä  sosiaalilainsäädännön tapauksessa lainlaatija olettaa avioliitonomaisuuden sisältävän yhteisasumista. Kyseinen sosiaalilainsäädännön säännöstö menee pidemmälle kuin avioliittolaki tekemällä olettaman avioliitonomaisista olosuhteista. Samoin laki muodostaa perheitä, joita ei juridisesti ole olemassa.

Mahdollinen ongelma ei ole avioliittolaissa eikä ongelman korjaaminen kuulu avioliittolakiin vaan korjaaminen kuuluu tuon toimeentulosäädöksen piiriin. Käsittääkseni avioliittolain hyväksyminen ei tuottaisi välittömiä vaatimuksia uusia sosiaalilainsäädäntöä. Tuo yhdessä asuva mies ja nainen eivät viittaa avioliittolakiin vaan on tässä laissa määritelty oma käsitteensä, avioliitonomainen olosuhde.


 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat