Heli Hämäläinen Ihmisen kokoisia ihmisoikeuksia

Translaki ei uudistukaan

  • TGEU:n kampanjamateriaalia
    TGEU:n kampanjamateriaalia

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen uhkui uudistusintoa vuosi sitten. Hän asetti työryhmän miettimään uudistusta.

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen (sd.) asettaa tänään perjantaina translain muutoksesta vastaavan työryhmän. Työryhmä aloittaa toimintansa saman tien.

Nykyistä translakia on arvosteltu eniten siitä, että se edellyttää transsukupuolisilta lisääntymiskyvyttömyyttä ennen kuin heidän sukupuolensa voidaan vahvistaa mieheksi tai naiseksi.

Vahvistaminen edellyttää myös sitä, että transsukupuolinen ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

- Lisääntymis- ja naimattomuusvaatimuksia tarkastellaan erityisesti ja työryhmä tekee tarvittavat ehdotukset niiden muuttamiseksi lakiin, kertoo Sosiaali- ja terveysministerön neuvotteleva virkamies Riitta Burrell.

Työryhmässä on mukana edustajia muun muassa oikeusministeriöstä, tasa-arvovaltuutetun toimistosta sekä seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoa ajavista Setasta ja Trasekista.

Mukana on myös yliopistollisten sairaaloiden asiantuntijoita. Työryhmän toimikausi alkaa välittömästi ja jatkaa syyskuun 2014 loppupuolelle.

Translaki nousi otsikoihin viime keväänä, kun Ruotsissa luovuttiin steriliteettivaatimuksesta ja asiaa käsiteltiin Ylen A-studio: Stream -ohjelmassa.

http://yle.fi/uutiset/ministeri_huovinen_haluaa_muuttaa_translakia/6817091


Kuinka ollakaan, heti tammikuussa 2014 työryhmän työ laitettiin jäihin. Huovinen kertoi syyksi STM:n osaamisvajeen sekä resurssipulan. Lainaan ihmisoikeusliiton tiedotetta:


IHMISOIKEUSLIITON TIEDOTE 24.4.2014

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen lupasi vauhdittaa jäissä olevaa translakiuudistusta.

Viime syksynä käynnistynyt translain uudistus on ollut jäissä tammikuusta alkaen. Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset lainmuutoksista, jotka koskevat lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimuksia sukupuolen vahvistamisessa, ja tehdä ehdotukset muista translain muutostarpeista.

”Koetan katsoa kiven ja kannon alta, miten saisimme nopeammin tämän työryhmän käyntiin”, ministeri Huovinen lupasi Ihmisoikeusliiton ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun yhteisessä paneelissa.

Sukupuoltaan korjaavan on nykylain mukaan muun muassa todistettava lisääntymiskyvyttömyytensä, oltava valmis muuttamaan avioliittonsa rekisteröidyksi parisuhteeksi ja alistuttava tutkimuksiin, joissa henkilön on todisteltava sukupuolen kokemustaan.

Ihmisoikeusliitto vaatii, että translakia on muutettava ihmisoikeusperustaisesti siten, että oikeudellinen ja lääketieteellinen sukupuolen korjaus erotetaan toisistaan ja juridisen sukupuolen korjaaminen perustuu itsemääräämisoikeuteen.


Työ nytkähti jälleen käyntiin elokuussa, kun julistettiin avoin lausuntokierros. Lausuntoaika päättyi 19.9.2014

STM:n lausuntopyyntö on seuraavan linkin takana: http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763020&name=DLFE-31406.pdf

Lakiesitysluonnos on seuraavan linkin takana: http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763020&name=DLFE-31407.pdf

Oma lausuntoni lausuntokierroksella: http://helihamalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/174330-translain-uudistusluonnos-ei-ota-huomioon-tarpeeksi-aviopuolisoita

Poliittisesta tahdosta olen ministerin kanssa eri mieltä. Poliittinen tahtotila tällä hetkellä on ajan pelaaminen asiassa. Uudet vaalit lähestyvät ja asia raukeaa kuten lainsäädäntöhankkeilla on tapana aina vaalien jälkeen.


Perustan kantani seuraaviin faktoihin:

1) Kansalaisjärjestöt ovat olleet johdonmukaisesti poistamassa ihmisoikeusongelmana pidettyä lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta. Tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että ihmisen tulemista biologiseksi vanhemmaksi ei rajoiteta lainsäädännöllä. 

Tasa-arvovaltuutetun toimisto, joka hallinnollisesti on osa Sosiaali- ja terveysministeriötä, on todennut selvityksessään sukupuolivähemmistöjen asemasta (Tasa-arvojulkaisuja 2012:1) tässä asiassa seuraavaa:

5.3 Translain eräät säännökset perus- ja ihmisoikeuksien
kannalta

5.3.1 Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus

Transsukupuolisen sukupuolen vahvistamisen yhtenä edellytyksenä on, että henkilö on sterilisoitu tai muusta syystä lisääntymiskyvytön. Haastatteluissa sukupuolivähemmistöjen etujärjestöt ovat yksiselitteisesti todenneet lainsäännöksen ihmisoikeuksien vastaiseksi. Ne ovat kiinnittäneet huomiota myös siihen, ettei lakia ole säädetty perustuslainsäätämisjärjestyksessä, vaikka siinä puututaan yksilön perusoikeuksiin. Myös tasa-arvovaltuutettu on todennut, että transsukupuolisten henkilöiden oikeus tasa-arvoon, ruumiilliseen koskemattomuuteen ja yksityis- ja perhe-elämään ei toteudu Suomessa, kun sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä on lisääntymiskyvyttömyys.

2000-luvun alussa säädetty translaki koettiin tuolloin välttämättömäksi transukupuolisten perus- ja eräiden muiden oikeuksien toteutumiseksi ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Laki selkeytti myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden kannalta transihmisten tarvitsemien hoitojen antamista.

Transsukupuolisten sukupuolen vahvistamista koskeva lakisääteinen steriliteettivaatimus on Suomessa ainutlaatuinen. On olemassa lääketieteellisiä hoitoja, joiden aikana sikiölle aiheutuvien vakavien vaurioiden vuoksi ei saa tulla raskaaksi tai siittää lasta, mutta niiden kohdalla lisääntymiskiellosta ei ole säädetty lailla. Asiantuntijahaastattelujen ja lainvalmisteluasiakirjojen perusteella transsukupuolisille asetetulle steriliteettivaatimukselle ei löydy lääketieteellistä perustetta. Asiantuntijalausuntojen mukaan käytännössä transsukupuolisen pitkään jatkunut hormonihoito tai viimeistään kirurgiset toimenpiteet
jo sinänsä aiheuttavat steriliteetin.

Haastattelujen ja translain valmisteluasiakirjojen perusteella näyttää siltä, että steriliteettivaatimuksen perusteena olisi ollut lähinnä perinteisen perhemallin noudattaminen (ks. edellä kohta 3.1.1) ja pyrkimys tarpeelliseksi katsotun lain nopeaan aikaansaamiseen. 

Edellä todettu ei ole kuitenkaan riittävä peruste ylläpitää lainsäädäntöä, jolla ilman näkyviä objektiivisia oikeutusperusteita puututaan henkilön itsemääräämisoikeuden piiriin kuuluviin oikeuksiin. Myös Euroopan neuvoston ministerikomitean ja ihmisoikeusvaltuutetun suosituksissa kiinnitetään huomiota pakollisten steriliteettivaatimusten ym. poistamiseen kansallisesta lainsäädännöstä.

Saksan perustuslakituomioistuin on tammikuussa 2011 todennut uudelleen kirurgisten toimenpiteiden vaatimuksen (aiemmin vuonna 2005) sekä lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen integriteettiloukkaukseksi ja seksuaalioikeuksien vastaiseksi ja kieltänyt Saksan vuodelta 1980 olevan translain soveltamisen tältä osin välittömästi (Bundesverfassungsgericht 2011). Italiassa on tehty vuonna 2011 samoin. Myös Ruotsissa lisääntymiskyvyttömyyspakkoon on kiinnitetty ihmisoikeussyistä huomiota (Socialstyrelsen 2010, 13) ja esitetty sen poistamista laista (Socialstyrelsen 2011). Portugalissa ei vaadita transsukupuolisilta lisääntymiskyvyttömyyttä eikä myöskään Iso-Britanniassa Myös Hollannissa hallitus on poistamassa lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen.

Monilla transsukupuolisilla on jo lapsia, joiden äitinä tai isänä he edelleen pysyvät sukupuolen korjauksen jälkeenkin. Lapsella voi parisuhde- ja adoptiolainsäädännön (ns. perheen sisäinen adoptio) perusteella olla nykyisin kaksi äitiä tai kaksi isää.

Translaissa oleva steriliteettivaatimus näyttää johtaneen myös laajennettuun lain tulkintaan, kun
hedelmöityshoitoja antavat yksiköt ovat kieltäytyneet tallentamasta sukupuolen korjausprosessissa olevien henkilöiden sukusoluja mahdollisia tuleviahedelmöityshoitoja varten. Perusteeksi on ilmoitettu ristiriita translaissa vaaditun steriliteettivaatimuksen ja steriliteettitodistuksen antamisen kanssa.


Eli Sosiaali- ja terveysministeriössä on ihmisoikeusosaamista, mutta sitä ei käytetä.

2) Avioliittokysymys. Laittaessaan lausunnolle luonnoksensa translaista viime elokuussa STM antoi kaksi vaihtoehtoa avioliiton käsittelylle ja ne olivat

A) nykyinen käytäntö jatkuu, eli ei muutosta, avioliitto on edelleenkin este saada hoitotulos tunnustetuksi virallisissa asiakirjoissa ja 

B) nykyistä käytäntöä muutetaan siten, että pariskunta voisi perustellen pyytää esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksensa nojalla että tuo avioliitto jatkuisi huolimatta uudesta henkilötunnuksesta. On huomattavaa, että vanha henkilötunnus jää edelleen väestörekisterriin väestörekisterilain 661/2009 nojalla sekä transsukupuolisen sukupuolen vahvistamisesta tehdään merkintä väestörekisteriin lain 13 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaisesti. Näin ollen joidenkin piirien vaalimat 'oikeat naiset' eivät voisi sekoittua meidän transsukupuolisten naisten kanssa. Eli jo nykyinen lainsäädäntö kykenee erottamaan transihmiset, jolloin pelättyä sekaannusta ei pääsisi tapahtumaan.

Ministeriö ei kykene päättämään haluaako se sallia esimerkiksi minulle minun naisen anatomiaani vastaavan passin saamisen vai haluaako se kiukutella siksi että olen edelleen 18 vuotta sitten solmimassani avioliitossa. Kävin muuten eilen 5 vuoden leikkauskatsastuksessa Töölön sairaalassa ja alapää on suorastaan kuvauksellinen. Suostuin valokuvien ottamiseen tutkimuskäyttöön. Saatan joutua näyttämään sitä ulkomailla passintarkastuksissa, joten alapään näyttäminen käyköön passista.
 

Yksi asia, josta joudun luopumaan avioliittoni ja siitä johtuvan väärän sukupuolen mukaisen henkilötunnuksen vuoksi on rintasyöpäseulonnat. Joudun hakemaan ne terveyskeskuksesta ja tuosta lääkärin lähetteestä seulontaan joka toinen vuosi joudun maksamaan potilasmaksun. Naisen henkilötunnuksella lähetteen saa ilmaiseksi. Tätä voidaan kutsua avioliittoveroksi tai jopa syrjinnäksi. EIT:n mielestä se on kuitenkin oma vikani kun en ota avioeroa.

3) Lapsi- ja perheoikeudellisesti katsottuna mitään muutosta translain 563/2002 hallituksen esityksessä HE 56/2001 vp olleeseen tekstiin ei ole esitetty STM:n edellä mainitussa lausuntopyynnön liitteenä olevassa esityksessä.

Vaikkakin kysymyksessä on heikkona sallittuna oikeuslähteenä käytetty lainvalmisteluasiakirja, on se Suomen hallituksen edustajien toimesta juntattu osaksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen prejudikaattia Hämäläinen v. Suomi 37359/09. Näin asiasta säädetään hallituksen esityksessä:

Isyys ja äitiys

Isyyslain (700/1975) mukaan aviomies on avioliiton aikana syntyneen lapsen isä. Lisäksi isyys voidaan vahvistaa tuomioistuimen päätöksellä. Isyyslaissa säädetään perusteista, joilla isyys voidaan kumota. Näiden perusteiden nojalla isyyttä ei voida kumota sen vuoksi, että mies on myöhemmin muuttunut naiseksi.  

Suomessa voimassa olevan kirjoittamattoman oikeuden nojalla lapsen äiti on se nainen, joka synnyttää lapsen. Synnyttänyt nainen pysyy oikeudellisesti äitinä, vaikka muuttuisi myöhemmin mieheksi.

Kommentointikierroksen päättyessä 19.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön sössöttävä virkamies, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila (SDP) vuonna 2011 valmistuneen lakimiehensä Merike Helanderin kanssa kommentoivat lausunnolle pantua esitystä:

http://www.lapsiasia.fi/nyt/lausunnot/lausunto/-/view/1892243 

Kommenttini tuosta lausunnosta 

http://helihamalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/176953-lapsiasiavaltuutetun-lausunnosta-translain-uudistamiseen

 

Tiivistetysti sanottuna he eivät ymmärtäneet jutun juridista luonnetta ja toivat keskusteluun kiistanalaisia elementtejä. Esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien julistus tässä kontekstissa on bullshit-bingon pelaamista. Vanhemmuuden osalta meillä on olemassa EIT:n prejudikaatti 37359/09 mikäli vanhemmuuden säilymiseen ei tehdä muutoksia. Ja mikäli tehtäisiin, minun pitäisi ilmeisesti testata uusi lainsäädäntö tältä osin Strasbourgissa. Nythän katsottiin juuri vanhemmuuden säilymisestä johtuen, ettei Suomi ole syyllistynyt EIS 8 artiklan loukkaamiseen vaatiessaan avioliiton lopettamista ehtona sukupuolen juridiselle tunnustamiselle. Kurttila ja Helander eivät olleet millään tavoin perillä tästä, vaikka ovat STM:n korkeita virkamiehiä ja STM:n virkamiehiä oli Suomen delegaatiossa Strasbourgissa. Näitä edustajia olisi voinut jututtaa ennen itsensä nolaamista. Paikalla Strasbourgissa olivat paitsi Ulkoministeriöstä ihmisoikeusyksikön johtaja Arto Kosonen, myös työryhmässä istuva oikeusministeriön virkamies Salla Silvola, STM:n virkamies Maija Faurie sekä neuvonantajana UM:n nuori juristi Katja Fokin. Kaikki ovat kovan tason juristeja.
 

Tällainen STM:n alaisen lapsiasiamiehen esiintyminen on omiaan herättämään minussa huolta, että missä nyt mennään kun ministerin suulla sanotaan ettei ministeriöllä ole resursseja valmistella lakia ja työryhmä on pysähdyksissä käytännössä koko toiminta-aikansa ajan. STM:n lausunnolle panema esitys on raakile ja aneeminen sellainen, oikeastaan olemassa oleva laki, johon kukaan ei ole keksinyt sisällyttää kansalaisjärjestöjen esittämää itsemääräämisoikeutta. STM:n lainsäädäntötyö on ollut harrastelijamaista ja koordinoimatonta. Luokattomaksi sen tekee, ettei tasa-arvovaltuutetun kirjallisia tuotoksia käytetä eikä samassa asiassa esiintyneitä Suomen EIT:n delegaation jäseniä.

Seuraavan hallituksen kannattaisi lakkauttaa tuollainen lausuntoautomaatti kuin lapsiasiavaltuutetun toimisto. Etenkin kun lausuntojen laatu on mitä sattuu. Näin STM:n resursseja vapautuisi ihan oikeisiin töihin bullshit bingosta. Ei sitä yhtä kansainvälistä sopimusta lapsen oikeuksien sopimuksesta tarvitse laittaa aina joka paikkaan mitenkään väkisin. Ja tässä tapauksessa koko sopimus on irrelevantti, paitsi tietysti jos sukupuoltaan korjaava yksilö on alaikäinen.

Olen sitä mieltä, että mikäli tämä translain uudistamishanke raukeaa ilmeiseen poliittisen tahdon puutteeseen, uuden hallituksen ollessa vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen remmissä, lainvalmistelutyö tulee siirtää väestötietoasiana valtiovarainministeriöön, jossa valmistellaan väestötietoasiat. Tässä vaiheessa ei tarvita enää mitään lääketieteellistä asiantuntemusta vaan tarvitaan käsitystä siitä miten väestörekisteri tuntee erilaiset ihmiset. Koko translaista olisi päästävä eroon ja säädettävä henkilötunnuksen muuttamisesta suoraan väestörekisterilain (661/2009) 12.2 §:ssä, jossa ovat muutkin henkilötunnuksen muuttamistapaukset.


http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090661#L2P12
 

Tuo 12 §:n 2 momentin 3 kohta voidaan hyvin kirjoittaa auki itse lakiin, kuten on menetelty transsukupuolisuusmerkinnän (13.1§ 15 kohta) tietosuojan osalta 40 §:ssä. Ei tarvita siis enää erillistä translakia, koska transsukupuoliset ovat ihmisiä siinä missä muutkin ihmiset ja kuuluvat sukupuolivähemmistöön. On muuten erikoista, ettei meitä mainita Suomen perustuslaissa vaikka PL 17§:ssä on mainittu kansalliskielten lisäksi saamelaiset, romanit ja viittomakielen käyttäjät. Mielestäni meidän paikkamme on perustuslaissa eikä missään tautiluokituksessa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Heli Hämäläinen

" Tällä vaalikaudella käsiteltävät asiat on annettava eduskunnalle viimeistään torstaina 4.12.2014. "

Lähde: http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/org...

http://www.timeanddate.com/countdown/generic?iso=2....

Heli Hämäläinen

Itse kannatan väkivallatonta asemasotaa. Jos kerran laki on paska niin tehdään joukolla niin, ettei käydä maistraatissa. Sittenpähän ihmettelevät kun hoitoja annetaan tuhansittain, mutta transsukupuolisuusmerkintöjä väestörekisterissä on vain muutamia ihmisten pitäessä vanhat hetunsa.

Toimituksen poiminnat