Heli Hämäläinen Ihmisen kokoisia ihmisoikeuksia

Poliisin pakkokeinojen käytöstä antaessaan virka-apua lastensuojelulle

Yleisradion uutisessa käsiteltiin poliisin antamaa virka-apua lastensuojelutapauksissa. Se on lähes kolminkertaistunut vuodesta 2006.

Uutisessa mainitaan seuraavaa:

"Karkailun lisääntymisen yhtenä syynä puolestaan on se, että sijaishuoltopaikoista on pulaa omassa kotikunnassa, jolloin nuoria hajasijoitetaan pitkien matkojen päähän kotiseudustaan. Pääkaupunkiseudulta sijoitetaan nuoria jopa Ouluun saakka. Vieraassa  ympäristössä saattaa tulla suurempi houkutus karata takaisin sinne, missä ovat kaverit ja perheenjäsenet. Kun nuoren epäillään piilottelevan esimerkiksi kaverinsa luona, on mukana oltava poliisi, jotta kotietsintä voidaan tehdä. Sosiaalityöntekijällä ei myöskään ole kiinniotto-oikeutta, mikäli lasta ei saada mukaan vapaa-ehtoisesti."

Poliisilaki ei anna poliisille parempia oikeuksia kuin mitä lastensuojelulaki antaa virka-avun antajalle. Lastensuojelu on viranomaishallinnollinen prosessi eikä rikosoikeudellinen prosessi. Poliisi saa käyttää pakkokeinolain ( 806/2011) mukaisia pakkokeinoja rikostutkinnassa, joita ovat mm. pakkokeinolain 8 luvun mukainen etsintä.

3 § Yleinen kotietsintä henkilön löytämiseksi

Yleinen kotietsintä saadaan toimittaa esitutkintaan noudettavan, kiinni otettavan, pidätettävän tai vangittavan, tuomioistuimeen tuotavan tai sinne rikosasian vastaajaksi haastettavan taikka henkilönkatsastukseen toimitettavan löytämiseksi hänen hallinnassaan olevassa paikassa.

Yleinen kotietsintä saadaan toimittaa muualla kuin etsittävän henkilön hallinnassa olevassa paikassa vain, jos etsittävän henkilön voidaan erittäin pätevin perustein olettaa olevan siellä.

 

Poliisin virka-avusta säädetään poliisilain (493/1995) 5 luvussa.

40 §Poliisin antama virka-apu

Poliisin on annettava pyynnöstä muulle viranomaiselle virka-apua, jos niin erikseen säädetään. Poliisin on annettava virka-apua myös muulle viranomaiselle laissa säädetyn valvontavelvollisuuden toteuttamiseksi. Poliisi voi antaa virka-apua myös yksityiselle, jos se on välttämätöntä tämän laillisiin oikeuksiin pääsemiseksi ja oikeuden loukkaus on ilmeinen. (19.1.2001/21)

Edellä 1 momentissa tarkoitetun virka-avun antamisen edellytyksenä on, että virka-apua pyytävää viranomaista estetään suorittamasta virkatehtäviään tai yksityistä estetään pääsemästä oikeuksiinsa ja oikeuksiin pääseminen edellyttää poliisivaltuuksien käyttöä. (19.1.2001/21)

 

Kyseisen muutossäädöksen erityisperustelut kuuluvat:

 

   40 §. Poliisin antama virka-apu. Pykälän 1 ja 2 momenttia ehdotetaan muutettaviksi. Ehdotuksen mukaan poliisilla olisi oikeus antaa yksityiselle virka-apua silloin, kun se on välttämätöntä tämän laillisiin oikeuksiin pääsemiseksi ja oikeudenloukkaus on ilmeinen. Säännös olisi sisällöltään olennaisin osin samanlainen kuin aikaisemmin voimassa ollut lähinnä tavanomaisoikeudellinen poliisin oikeus antaa virka-apua. Tavanomaisoikeudellinen toimivaltuus poliisin virka-apuun ilmeni epäsuorasti kumotusta ulosottolain (37/1895) 7 luvun 14 §:n säännöksestä, joka on kumottu lailla ulosoton muuttamisesta ulosotto-oikeudellisen uudistuksen yhteydessä. Tavanomaisoikeudellinen virka-apuoikeus ehdotetaan nyt kirjattavaksi poliisilakiin. Lisäedellytyksenä yksityiselle annettavalle virka-avulle olisi, että toimenpiteen suorittaminen edellyttää poliisivaltuuksien käyttöä. Säännöksen soveltaminen rajoittuisi, kuten aikaisemminkin, vain ilmeisiin ja selviin oikeudenloukkauksiin. Säännöstä ei tulisi soveltaa tilanteissa, joissa asian selvittäminen edellyttäisi oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa säänneltyä turvaamistointa. Säännös vastaisi tällöin vallitsevaa käytäntöä, joka perustunee pitkän ajan kuluessa syntyneeseen tavanomaisoikeudelliseen oikeuteen.

 

Onko kotirauha pienempi oikeushyvä kuin lapsen oleskeleminen oikeudettomasti vanhempiensa ja sisarustensa luona? Pakkokeinolain mukaisesta kotietsinnästä ei voi olla tässä tapauksessa kysymys, koska ei ole rikostutkintaa eikä lapsi ole syyllistynyt rikokseen, koska ei ole rikoslain alainen vajaavaltaisena. Onko poliisi ylittänyt Oulun tapauksessa toimivaltansa ja syyllistynyt lain rikkomiseen? Lastensuojelu ei ole rikostutkintaa eikä siinä voi soveltaa pakkokeinoja.

 

Ainoa lähde, joka määrittää lastensuojeluviranomaisten toimivallan on lastensuojelulaki (417/2007). Lastensuojelulaissa huostaanottopäätöksen tekee toimivaltainen hallinto-oikeus, tosin lastensuojeluviranomaisilla on oikeus lapsen kiireelliseen sijoitukseen ilman hallinto-oikeuden päätöstä mikäli lapsi on ilmeisessä ja välittömässä vaarassa. Tästä ei kuitenkaan ole ollut kysymys Oulun tapauksessa vaan lapset ovat karanneet sijoituspaikastaan kotiinsa.


Kotietsintä on pakkokeinolaissa säädetty menettely, jossa esitutkintaviranomainen epäillessään rikosta tekee tutkimuskäynnin kohteeseen. Suomen lain mukaan kotietsinnän saa suorittaa vain sellaisten rikosten perusteella, joista ankarin mahdollinen rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta.

 

Meneekö poliisilta rikostutkinta ja hallinnollinen virka-apu sekaisin? Millä oikeudella poliisi ottaa kiinni lapsia ihmisten kodeissa? Tästähän meillä on isän kuvaamaa videomateriaalia.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Martti Laines

Hyvä kirjoitus. Tärkeä aihe. Kiitos.

Käyttäjän RitvaKorhonen kuva
Ritva Korhonen

Aika hyvä selostus. Tän perusteella ei poliisi todellakaan saisi hakea muksuja kenenkään kotoa.

Heli Hämäläinen

Ei tällä perusteella. Mutta lastensuojelulain 25§:n perusteella ammattihenkilöt ovat ilmoitusvelvollisia poliisille ja poliisi voi toimia mikäli epäillään, että lapsi on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi.

Lisäksi lastensuojeluviranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus 25 d §:n perusteella:

"Lastensuojeluviranomaisen on salassapitoa koskevien säännösten estämättä ilmoitettava poliisille, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapseen on kasvuympäristössään kohdistettu rikoslain 21 luvussa rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Lastensuojeluviranomaisella on velvollisuus ilmoittaa poliisille lapseen kohdistuneesta rikoslain 20 luvussa rangaistavaksi säädetystä teosta siten kuin tämän lain 25 §:n 3 momentissa säädetään. (20.5.2011/542)"

Rikoslain 21 luku käsittelee henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia eli kysymyksessä on lapsen hengen uhkaaminen ja/tai pahoinpitely. Poliisi voi ottaa lapsen huostaan rikostutkinnan vuoksi.

Siitä ei kuitenkaan ollut kysymys Oulussa.

Heli Hämäläinen

Yhteenvetona totean, että tässä maassa ovat perusoikeudet perusteellisesti metsässä mikäli yhden sosiaaliviranomaisen päätöksellä poliisi tarjoilee perheelle pakkokeinoja, vaikka pakkokeinoista on säädetty nimenomainen eduskuntalaki, jolla on lainsäätäjän rajaama soveltamisalue. Perustuslain 2.3§:n mukaan viranomaisen on aina noudatettava lakia.

Seija Tomety

heli hämäläinen kirjoittaa oikeaa asiaa,katsoin itsekkin tuon videon ja tunteet nousivat pintaan ja vielä kun näin että asialla oli tämä sama sosiaaliviranomainen salmivaara, joka kävi varkain hakemassa poliisien kanssa minun tytön , kuvitelkaa itse olin työssä kun tyttö soitti ja huuti hädissään että äitiiiii äitiiii mua viijään sosku tantat ja poliisit ovat täällä. olin ihan kauhuissaan en oikein ymmärtänyt mitä oikein on tapahtunu , saara jäi kotiin kaverin kanssa siksi aikaa kun lähdin töihin , ei ollut mitää hätää siellä tytöllä kuin sitten oli hätä kun soskut tuli. salmivaara oli asialla syytä ei sanottu , kuin varas ryöstöretkellä tämmönen täti se salmivaara on , minä lähetän siitä tutkinta pyynnön oikeus ministeriöön lähiaikoina.jumalauta jos tuon sosiaalin toimintaa ei saaha pysäytettyä kaikki lapset on pian sijotettu.nyt mun ystävältä on viety kaksi poikaa ja vauvva lyhyellä ajalla, soskuilla on raha nyt kysymyksessä, ei tartte maksaa perheelle tukitoimia ei mitään ite pääsevät helepommalla tätähän tämä on,raha pelaa lapsiraukkojen kustannuksella mutta mä toivon saatan että se kapsahtas niillä omaan nilkkaan ja kunnolla

Heli Hämäläinen

Kertoivatko he perusteen miksi he olivat ryhtyneet soveltamaan pakkokeinoja?

Sinulla on oikeus saada kotietsinnästä pakkokeinolain 8. luvun 19§:n mukainen pöytäkirja. Sen perusteella asia voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Mikäli et ole saanut niin pyydä. Huomaa 30 pv vaatimuksentekoaika.

18 §

Kotietsinnän saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi

Sen vaatimuksesta, jonka luona kotietsintä on toimitettu, tuomioistuimen on todettava, ovatko kotietsinnän toimittamisen edellytykset olleet olemassa taikka onko kotietsinnässä menetelty 5 tai 6 §:n edellyttämällä tavalla. Vaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa kotietsinnän toimittamisesta tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin vaatimuksen esittäjä on saanut tiedon etsinnän toimittamisesta.

Kotietsintää koskevan vaatimuksen käsittelemisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä vangitsemisvaatimuksen käsittelemisestä 3 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetään. Vaatimuksen esittäjälle ja pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Tässä pykälässä tarkoitettua asiaa koskevasta tuomioistuimen päätöksestä saa valittaa.

19 §

Pöytäkirja

Etsinnän toimittajan on ilman aiheetonta viivytystä laadittava kotietsinnästä pöytäkirja, jossa selostetaan etsintämenettely riittävällä tarkkuudella. Pöytäkirjaan on kirjattava tai liitettävä etsintävaltuutetun lausumat tarpeellisessa laajuudessa.

Pöytäkirjasta on pyynnöstä annettava jäljennös etsintävaltuutetulle ja sille, jonka luona etsintä on toimitettu. Tarvittaessa jäljennös on toimitettava myös muulle henkilölle, jota asia koskee.

Lähde: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110806

Toimituksen poiminnat