Heli Hämäläinen Ihmisen kokoisia ihmisoikeuksia

Uskomme ja avioliittomme puolustus

 • Maistraatin kielteinen päätös No 23/07
  Maistraatin kielteinen päätös No 23/07
 • Uskomme ja avioliittomme puolustus
 • Maistraatin lausunto Hallinto-oikeuden valitukseen Nro 25/07
  Maistraatin lausunto Hallinto-oikeuden valitukseen Nro 25/07
 • Vihkiraamatusta
  Vihkiraamatusta
 • Uskomme ja avioliittomme puolustus
Defending our faith and marriage 30.10.2013 20:49 Heli Hämäläinen, translated in Finnish on 3.11.2013


Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suuressa jaostossa pidettiin kuulemistilaisuus 16. lokakuuta tapauksessa Hämäläinen vastaan Suomi, 37359/09. Minä tein käsittelypyynnön Suureen jaostoon. Olen myös tapauksen hakija.

 

Tuomioistuin esitti kysymyksiä englanniksi, jotka tallennettiin webcast -lähetykseksi tänne. Kuulemista todisti yleisö, johon kuului mm. puolalaisia tuomareita ja syyttäjiä, belgialaisia tuomareita, Norjan korkein oikeus, Saksan liittotasavallan perustuslakituomioistuimen kanslia, ukrainalaisia tuomareita kuten myös luxemburgilaisia tuomareita.

Noissa kysymyksissä, muun muassa, oli kysymys vaimoni motiiveista. Kerroin hänelle näistä kysymyksistä ja hän oli halukas kirjoittamaan kirjeen tuomioistuimelle, jossa hän kertoo mielipiteensä. Olen muokannut tuota mielipidettä tässä blogissa siten, että säilytän hänen yksityisyytensä.

 

27. lokakuuta 2013

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle

 

Arvoisa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentti 

 

 

Olen [Hänen nimensä], puolisoni Heli Hämäläisen vihitty vaimo. Puolisollani oli nimenään [miesnimi] kun menimme pyhään aviosäätyyn, kirkolliseen avioliittoon Keuruun kirkossa 27. heinäkuuta 1996. Olen syntynyt ja kasvanut Keuruulla, joka on kunta Keski-Suomen maakunnassa.

En ole hakijana käsiteltävässä tapauksessa, mutta kysymykset, jotka tuomari Päivi Hirvelä kysyi, ja osin tuomari András Sajó koskettavat syvästi henkilökohtaista yksityiselämääni. Haluan vastata näihin kysymyksiin tällä kirjeellä.

Tuomari Päivi Hirvelä kysyi vastustinko puolisoni hankkiman sukupuolen juridista tunnustamista. Vastaukseni on, että tämä suostumus on vihkivalojen kaltainen. Jos olisin suostunut, minun kirkollinen avioliittoni olisi muutettu siviiliavioliitoksi, koska Suomen lainsäädännössä ei ole olemassa kirkollista rekisteröityä parisuhdetta. En halunnut luopua vihkivaloistani uudella siviilivihkimyksellä.

En ollut tietoinen aviomieheni transsukupuolisuudesta kun menimme naimisiin, koska se oli kätketty salaisuus. Aviomieheni halusi pitää tämän ongelman kaapissa kunnes tyttäremme syntymän jälkeen syksyllä 2004 hän kertoi minulle ongelmistaan, kuten esimerkiksi kiusaavista mainoksista, jotka kummittelevat hänelle ja muistuttavat häntä naiseudesta. Ehdotin hänelle, että hänen tulisi hankkia itselleen ammattiapua. Ja hän haki. Hänet lähetettiin transsukupuolisuuden tutkimuksiin Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen nro. 1053/2002 mukaisesti. Hän sai diagnoosin F64.0 huhtikuussa 2006, että itse asiassa hän onkin naispuolinen ja minun täytyy mukautua tuohon tosiseikkaan.

Olen pitänyt löydettyä transsukupuolisuutta sairautena. Se on kuin syöpä, siihen on olemassa hoitokäytäntö. Olen tietoinen, että kun kutsun tätä ilmiötä sairaudeksi, saatan loukata jotakuta. Mutta koskapa Suomessa sillä on diagnoosi ja se vaatii modernin lääketieteen väliintuloa, voin kutsua sitä sairaudeksi. Suomessa ei vaadita puolison suostumusta sairauden hoitamiseen. Sairauksien hoitamista säädellään potilaslailla nro. 785/1992. Ainoat tapaukset, jolloin tuon lain mukaan suostumusta vaaditaan ovat alaikäiset lapset tai henkisen toimintakykynsä menettäneet ihmiset. Ja potilaan vaimona en ole potilas enkä minkään hoitojen alaisena.

Yhteenvetäen kaikkea edellämainittua, minulta ei koskaan kysytty kysymystä hyväksynkö puolisoni ilmiasuisen sukupuolen vaihtamisen. Minulta kysyttiin kysymys hyväksynkö kirkollisen avioliittoni heikentymisen joksikin muuksi. Ja vastaukseni on, että en. Tästä tapahtumasta on dokumentoitu Helsingin maistraatin päätöksessä No 23/07:

 ”Hämäläinen on avioliitossa. Helsingin maistraatissa Hämäläisen aviopuoliso on ilmoittanut henkilökohtaisesti, ettei hän anna tai tule antamaan suostumusta avioliiton muuttamiseksi rekisteröidyksi parisuhteeksi.”

Helsingin maistraatti toistaa tämän toista sanamuotoa käyttäen vastineessaan aviomiehen valitukseen Helsingin hallinto-oikeudessa, Nro: 25/07:

 ”Lain 2§:n mukaan voidaan poikkeuksellisesti avioliitossa elävän vastakkainen sukupuoli vahvistaa, jos toinen osapuoli on antanut muutokseen suostumuksensa. Hakijan vaimo ei ole suostunut avioliiton muuttamiseen rekisteröidyksi parisuhteeksi. Sen vuoksi valitus tulisi hylätä.”

Kysymys on kirkollisesta avioliitosta. Olen mennyt pyhään aviosäätyyn ja muu järjestely on vastoin uskonnollista vakaumustani ja asettaa minut epätasa-arvoiseen asemaan verrattuna muihin vaimoihin, joiden puolisoilla on hoidettava sairaus.

 

Kunnioittavasti,

 

[Hänen nimensä]

hakijan vaimo

 

Olen hänen kanssaan samaa mieltä, vaikka tiedän, että transsukupuolisuuden vertaaminen vakavaan sairauteen on melko kiistanalaista joissakin piireissä.

Vaikkakin Suomen hallituksen edustajien suuntana oli todistaa kuinka siviiliavioliitto on samankaltainen rekisteröidyn parisuhteen kanssa, he rinnastivat kirkollisen avioliiton rekisteröityyn parisuhteeseen ollen välittämättä sen uskonnollisesta painoarvosta kyseisessä tapauksessa. 

Suomessa kirkollisella avioliitolla ei ole kirkollista vastinetta laissa rekisteröidyistä parisuhteista. Ehdot on säädetty avioliittolaissa (234/1929)

4 LUKU (16.4.1987/411)Vihkiminen14 § (29.8.2008/572)

Vihkiminen toimitetaan sukulaisten tai muiden todistajien läsnä ollessa joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä.

Kirkollinen vihkiminen toimitetaan evankelis-luterilaisessa tai ortodoksisessa kirkossa taikka rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskunnassa.

15 § (16.4.1987/411)

Vihkimisessä kihlakumppanien tulee samanaikaisesti olla läsnä. Kun kumpikin kihlakumppani on vastannut myöntävästi vihkijän hänelle tekemään kysymykseen, tahtooko hän mennä kihlakumppaninsa kanssa avioliittoon, vihkijä toteaa heidät aviopuolisoiksi.

16 § (16.4.1987/411)

Sen lisäksi, mitä vihkimisestä säädetään 15 §:ssä, kirkollisen vihkimisen muut ehdot ja muodot määrää se uskonnollinen yhdyskunta, jossa vihkiminen toimitetaan.

Siviilivihkimisen toimittamisesta säädetään asetuksella.

17 § (29.8.2008/572)

Kirkollisen vihkimisen saa toimittaa:

1) evankelis-luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa pappi; sekä

2) rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskunnassa se, jolla on vihkimisoikeudesta annetun lain(571/2008) mukainen vihkimisoikeus.

17 a § (29.8.2008/572)

Siviilivihkimisen on velvollinen toimittamaan:

1) laamanni, käräjätuomari ja käräjäviskaali;

2) käräjänotaari, joka on käräjäoikeuslain (581/1993) nojalla toimivaltainen toimittamaan vihkimisiä; sekä (10.6.2011/611)

3) maistraatin päällikkö, henkikirjoittaja ja maistraatissa toimiva julkinen notaari.

Siviilivihkimisen on oikeutettu toimittamaan se, jolle maistraatti on myöntänyt vihkimisoikeuden. Vihkimisoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka täyttää 17 b §:ssä säädetyt edellytykset, jos se on tarpeen siviilivihkijöiden riittävän määrän turvaamiseksi maistraatin toimialueella.

Vihkimisoikeus myönnetään joko toistaiseksi tai määräajaksi.

18 § (16.4.1987/411)

Vihkimistä ei saa toimittaa, jos vihkijä tietää seikan, joka estää avioliiton, tai jos vihkijä toteaa, että kihlakumppani ei häiriintyneen mielentilansa takia ilmeisesti kykene ymmärtämään avioliiton merkitystä.

Vihkijän on ennen vihkimisen toimittamista varmistauduttava siitä, että avioliiton esteiden tutkinta on toimitettu siten kuin 11–13 §:ssä säädetään. Jos 13 §:ssä tarkoitetun todistuksen antamisesta on kulunut enemmän kuin neljä kuukautta, sen perusteella ei saa toimittaa vihkimistä.

19 § (16.4.1987/411)

Vihkiminen on mitätön, jos se ei ole tapahtunut siten kuin 15 §:ssä säädetään tai jos vihkimisen on toimittanut joku, jolla ei ollut vihkimisoikeutta.

Tasavallan presidentti voi kuitenkin erittäin painavista syistä päättää, että vihkimistä, joka 1 momentin mukaan on mitätön, on pidettävä pätevänä. Tätä koskevan hakemuksen voi tehdä kumpikin vihityistä taikka, jos jompikumpi on kuollut, hänen perillisensä.

 

Laissa rekisteröidyistä parisuhteista (950/2001), pykälässä 4 säädetään:

4 §

Parisuhteen rekisteröi siviilivihkimisen toimittamiseen oikeutettu viranomainen. Parisuhteen rekisteröimisen voi toimittaa myös se, jolle maistraatti on avioliittolain 17 a §:n 2 momentin nojalla myöntänyt vihkimisoikeuden. (29.8.2008/574)

Laki selkeästi erottelee kirkolliset ja siviiliavioliitot. Aineellista ulottuvuutta pitää laajentaa puolison yksinomaisella suostumuksella. Tuossa tapauksessa siviilivihkijä kysyy puolisolta suostuuko hän kirkollisen avioliiton muuntamiseen rekisteröidyksi parisuhteeksi, joka on johonkin saakka yhteensopiva siviiliavioliiton kanssa. Jos suostumusta tarvitaan, koko ennakkoehdon ala on, ettei olla kirkollisessa avioliitossa. Niin lainsäätäjä käy kauppaa puolison vihkivaloilla toisen avioliiton transsukupuolisen osapuolen sukupuolen tunnustamista vastaan.

Katolinen yhteisö on hyökännyt meitä vastaan. Heidän näkökulmastaan he vastustavat sukupuoleni tunnustamista siksi, että se sallisi samaa sukupuolta olevat avioliitot sitä kautta.
http://www.zenit.org/en/articles/marriage-and-gender-identity-before-european-rights-court


http://www.ordoiuris.pl/h--v-finlandia--malzenstwo-i-tozsamosc-plciowa-przed-wielka-izba-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka,3293,analiza-prawna.html

 Tämä tapaus ei koske samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Se koskee uskon puolustamista.

Matt.19:3-6

3 Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja kysyivät: "Saako mies hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa?" 4 Hän vastasi heille: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?" 5 Ja hän jatkoi: "Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. 6 He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."


Tämä on äärimmäinen kielto. Se koskee vapaita ja orjia tasa-arvoisesti. Se on Jumalan käsky, älkää koskeko avioliittoihin, joista on tullut perheitä. Olemme yhtä lihaa, ainakin jälkeläisessämme. Emme ole katolisia. Olemme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Katoliset halventavat avioliiton sakramenttiaan kun he vaativat avioeroja transsukupuolisen puolison tapauksessa. Jeesus ilmaisee sen:

Matt. 25:40

 

 40 Kuningas vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.'

Meille avioliitto ei ole sakramentti. Sen sijaan haluamme noudattaa tässä Sanaa. Sola Scriptura.

Martti Lutherin sanoin:

„[Da] … mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, ich kann und will nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen.“
 
"Tässä.. omatuntoni on Jumalan Sanan vankina, en voi enkä halua perääntyä, koska se on vaarallista ja mahdotonta, tehdä vastoin omaatuntoa. Jumala auttakoon minua. Aamen."
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Aki Mönkkönen

Kuten jo aikaisemmin olen asiastanne todennut, ei ole syytä purkaa avioliittoanne. Miehenä ja naisena olette avioon menneet ja Jumalan kasvojen edessä sen tehneet. Eikä kumpikaan eroa halua. Sitä älköön ihminen erottako. Uutta oli transsukupuolisuuden sairaudeksi toteaminen. Mitä sairaudelle pystyttäisiin tekemään?

Heli Hämäläinen

Muistaakseni sitä on käsitelty sairautena sosiaali- ja terveysministeriön työryhmäraportissa 2000:2 ja sen liitteenä olevassa hoitosuosituksessa.

Myös translain lainsäädäntötyön viitekehys on sosiaali- ja terveysministeriössä oikeusministeriön asemasta. Kyseessä ei ole valtiovarainministeriössä valmisteltava laki, vaikka se sivuaakin väestörekisteriasiaa vaan erityisesti erikoissairaanhoitoa ja sen lopputulosta käsittelevä laki ja asetus.

Kysytäänpä näin päin, missä muussa tilanteessa henkilö joutuisi hakemaan oman sukupuolensa tunnustamista? Miksi siihen tarvitaan kahden psykiatrisen työryhmän lausunnot sekä hedelmättömyystodistus? Onko yhteiskunta sairas ja hedelmätön?

Ja meidän tapauksessamme nämäkään eivät riittäneet vaan vaaditaan uhria itse Baalille, Perkeleelle.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Ja Argentiinassa ihminen voi valita itse sukupuolensa. Yhteiskunta käyttää kyllä mielettömän määrän voimavaroja ihan turhaan.

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo

Haluaisin aina kommentoida näitä Helin kirjoituksia mutta ne vetävät sanattomiksi. En keksi tällaiseen byrokraattiseen idiotismiin mitään järkevää sanottavaa. Aika iso taakka on laitettu Helin harteille kun pitää oikaista yksittäisenä kansalaisena näin suurta epäkohtaa.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

Vaikuttavaa. Voimia taisteluun.

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Saksassa otettiin käyttöön kolmas sukupuoli joka korjasi kaikki näistä epäkohdista. Samaa voisi kokeilla suomessakin.

Heli Hämäläinen

Ei se ole kolmas sukupuoli vaan sukupuolen merkitsemättömyys. Silloin kun atk-järjestelmät vaativat merkkiä, se on X. Tällainen on käytössä muistaakseni myös Australiassa. Esimerkiksi intersukupuolisilla henkilöillä ei ole kiistattomasti kummankaan sukupuolielimet, joten tällainen vapautus on lasten osalta tärkeä. He voivat sitten itse, tunnistettuaan identiteettinsä, hakea korjausleikkausta. Sillä välin sukupuolta ei turhaan määritellä.

Käyttäjän LasseForsbacka kuva
Lasse Forsbacka

Mielestäni kullakin uskonnolla voi olla omat säännöt, kunhan ne eivät loukkaa muiden laissa säädettyjä oikeuksia. Uskontokuntaan kuuluminen on jokaisen oma valinta. Kannatan uskonnonvapautta.

Sensijaan lain edessä kaikilla pitäisi olla samat oikeudet.

Mielestäni valtio ja kirkko pitää erottaa toisistaan, ja kirkon asiat saavat jäädä kirkon sisäisiksi asioksi. Kirkko saa puolestani vastustaa homoavioliittoja ja naispappeutta (vaikka kannatan molempia) ja jos joku kirkon jäsenistä on eri mieltä, niin valittakoon vaikka tuomiokapituliin. Sen ei pitäisi olla valtion tai Euroopan unionin asia. Ainahan voi erota kirkosta ja vaihtaa uskontokuntaa. Eikä uskominen kirkkoa vaadi.

Heli Hämäläinen

Tällä sivustolla kirjoittaja ihmetteli eikö Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artikla tulisi sovellettavaksi, siis uskonvapausartikla.

http://www.lawandreligionuk.com/2012/11/20/the-ect...

Uskonvapausartiklaa 9 ei mielestäni voi soveltaa siitä syystä, että sukupuolen juridinen tunnustaminen ei ole uskonnollinen tapahtuma, mutta sitävastoin kirkolliset häät ovat sitä. Siten se on yksityisyyden ja perhe-elämän asia ja siten kuuluu artiklan 8 soveltamisalaan.

Kirkon ja valtion erillisyys tai yhteys eivät ole tämän asian kannalta mitenkään ratkaisevia. Emme ole pakottamassa ketään kirkolliseen avioliittoon.

Haluamme säilyttää kirkollisen avioliittomme, joka sopii meidän maailmankuvaamme ja on uskonnollisen vakaumuksemme mukainen.

Käyttäjän RitvaKorhonen kuva
Ritva Korhonen

Antaisivat ihmisten olla! Suomessa on murhaajia ja raiskaajia vapaalla jalalla. Ja nää kuluttaa energiaa ja varoja yksittäisen perheen kiusaamiseen.

Tasa-Arvo taas huipussaan tässäkin asiassa. Yhdyn Raamatun lauseeseen: Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.

Voimia Helille ja etenkin hänen perheelleen, jotka joutuvat typerään riepotukseen pelkästään pikkusieluisen tekopyhyyden takia.

Heli Hämäläinen

Apokryfikirjoissa on Siirakin kirja. Uusi käännösehdotus on tässä osoitteessa:

http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/3F0EC1528855EFC9C225730F001F2047/$file/sirakin_kirja.pdf

Ihmisen kestävyyttä koetellaan

2: 1 Poikani, jos ryhdyt palvelemaan Herraa,
valmistaudu siihen, että sinua koetellaan.
2 Ole vilpitön, pysy lujana
äläkä hätäänny, kun joudut ahdinkoon.
3 Pysy lähellä Herraa, älä päästä hänestä irti,
niin lopulta kaikki on parhain päin.
4 Ota vastaan kaikki, mikä osallesi tulee,
ole kärsivällinen, kun sinua nöyryytetään.
5 Kulta koetellaan tulessa,
Jumalan valitut nöyryytyksen uunissa.
{Kun sairaus tai köyhyys ahdistaa, luota häneen.}
6 Luota häneen, niin hän pitää sinusta huolen,
pysy oikeilla teillä ja pane toivosi häneen.

Toimituksen poiminnat